Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


wildfly

WildFly

WildFly je komunitní fork a pokračování JBoss Application Server 7.1.1.

Homepage: http://wildfly.org/

Integrace s NetBeans

WildFly

 1. stáhnout aktuální verzi (8.2.0.Final) z http://wildfly.org/downloads/
 2. rozbalit např. do C:\work\JAVA\as\wildfly-8.2.0.Final

NetBeans

1. menu ToolsServers → kliknout na Add server…

2. vybart WildFly Application Server → pokračovat Next >

3. vybrat umístění serveru Server Location a jeho konfigurace Server Configuration, pokračovat Next >

Server Location: C:\work\JAVA\as\wildfly-8.2.0.Final
Server Configuration: C:\work\JAVA\as\wildfly-8.2.0.Final\standalone\configuration\standalone-full.xml

4. nastavení serveru

Ponecháme Host: localhost, protože chceme mít aplikační server lokálně pro vývoj, Port: 8080 si můžeme nastavit na jiný, pokud nám na výchozím již nějakou službu provozujeme (jiný AS, Jenkins, apod.).

5. hotovo, aplikační server bude nyní dostupný pro výběr u nového nebo současného projektu v NetBeans

Instalace na CentOS 7

Aplikační server WildFly pro JAVA EE aplikace.

ORACLE JAVA 1.8 pro WildFly

Download: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

shell# mkdir /opt/java-wildfly
shell# cp /data/install/java/jdk-8u131-linux-x64.tar.gz /opt/java-wildfly
shell# cd /opt/java-wildfly
shell# tar xvzf jdk-8u131-linux-x64.tar.gz
shell# chown -R root:0 /opt/java-wildfly

Nastavení výchozí JAVA

shell# alternatives --install /usr/bin/java java /opt/java-wildfly/jdk1.8.0_131/bin/java 1

WildFly 10

Download: http://wildfly.org/downloads

Stáhnout verzi 10.1.0 Final Java EE7 Full & Web Distribution.

Rozbalení staženého WildFly v /opt

shell# cp /data/install/wildfly/wildfly-10.1.0.Final.zip /opt
shell# cd /opt
shell# unzip /opt/wildfly-10.1.0.Final.zip

Vytvoření uživatele wildfly

shell# useradd -m -d /opt/wildfly-10.1.0.Final -s /bin/bash wildfly

Nastavení práv vlastníka

shell# chown -R wildfly:wildfly /opt/wildfly-10.1.0.Final

Úprava konfigurace /etc/sysconfig/wildfly

/etc/sysconfig/wildfly
JBOSS_USER=wildfly
JBOSS_HOME=/opt/wildfly-10.1.0.Final
STARTUP_WAIT=60
SHUTDOWN_WAIT=60
JBOSS_CONSOLE_LOG="/var/log/wildfly/console.log"

Úprava /opt/wildfly-10.1.0.Final/bin/wildfly-init-redhat.sh

shell# cp /opt/wildfly-10.1.0.Final/docs/contrib/scripts/init.d/wildfly-init-redhat.sh /opt/wildfly-10.1.0.Final/bin/wildfly-init-redhat.sh
/opt/wildfly-10.1.0.Final/bin/wildfly-init-redhat.sh
WILDFLY_NAME=wildfly
JBOSS_CONF="/etc/sysconfig/wildfly"

Vytvoření /etc/profile.d/wildfly.sh

Nastavení proměnných pro WildFly a JAVA cest.

/etc/profile.d/wildfly.sh
# wildfly java
JAVA_HOME=/opt/java-wildfly/jdk1.8.0_131
PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin
CLASSPATH=$JAVA_HOME/lib
LD_LIBRARY_PATH=$JAVA_HOME/jre/lib
export JAVA_HOME PATH CLASSPATH LD_LIBRARY_PATH
 
# wildfly settings
JBOSS_HOME=/opt/wildfly-10.1.0.Final
PATH=$PATH:$JBOSS_HOME/bin
export JBOSS_HOME PATH

Vytvoření adresářů pro log a běh

shell# mkdir /var/log/wildfly
shell# mkdir /var/run/wildfly
shell# chown -R wildfly:wildfly /var/log/wildfly
shell# chown -R wildfly:root /var/run/wildfly

Konfigurace /opt/wildfly-10.1.0.Final/standalone/configuration/standalone.xml

0.0.0.0 platí pro všechna rozhraní.

/opt/wildfly-10.1.0.Final/standalone/configuration/standalone.xml
<interfaces>
  <interface name="management">
    <!-- <inet-address value="${jboss.bind.address.management:127.0.0.1}"/> -->
    <inet-address value="${jboss.bind.address.management:0.0.0.0}"/>
  </interface>
  <interface name="public">
    <!-- <inet-address value="${jboss.bind.address:127.0.0.1}"/> -->
    <inet-address value="${jboss.bind.address:0.0.0.0}"/>
  </interface>
</interfaces>

Vytvoření service skriptu pro systemd

/etc/systemd/system/wildfly.service
[Unit]
Description=WildFly Application Server
After=syslog.target network.target
Before=httpd.service
 
[Service]
Type=forking
User=root
PIDFile=/var/run/wildfly/wildfly.pid
ExecStop=/opt/wildfly-10.1.0.Final/bin/wildfly-init-redhat.sh stop
ExecStart=/opt/wildfly-10.1.0.Final/bin/wildfly-init-redhat.sh start
 
[Install]
WantedBy=multi-user.target

Systemd service wildfly

shell# systemctl daemon-reload
shell# systemctl start wildfly.service
shell# systemctl status wildfly.service
shell# systemctl enable wildfly.service

HTTPS Let's encrypt

https://example.com:8443

Vygenerování certifikátu Let's encrypt (netcat)

Převod z PEM na P12 (zadat heslo pro export … netriviální)

shell# openssl pkcs12 -export -in /root/.acme.sh/example.com_ecc/fullchain.cer -inkey /root/.acme.sh/example.com_ecc/example.com.key -out wildfly.p12 -name wildfly

Vytvoření keystore (storepass, keypass … netriviální hesla)

shell# /opt/java-wildfly/jdk1.8.0_131/bin/keytool -importkeystore -deststorepass storepass -destkeypass keypass -destkeystore wildfly.jks -srckeystore wildfly.p12 -srcstoretype PKCS12 -srcstorepass heslo_export_p12 -alias wildfly

Nakopírování keystore do adresáře s konfigurací WildFly

shell# cp wildfly.jks /opt/wildfly/standalone/configuration/

Úprava konfigurace WildFly

/opt/wildfly-10.1.0.Final/standalone/configuration/standalone.xml
  <ssl>
   <keystore path="wildfly.jks" 
         relative-to="jboss.server.config.dir" 
         keystore-password="storepass" 
         alias="wildfly" 
         key-password="keypass"/>
  </ssl>

Web management

https://example.com:9990

shell# /opt/wildfly-10.1.0.Final/bin/add-user.sh

What type of user do you wish to add?
 a) Management User (mgmt-users.properties)
 b) Application User (application-users.properties)
(a): a

Enter the details of the new user to add.
Using realm 'ManagementRealm' as discovered from the existing property files.
Username : blazek
Password recommendations are listed below. To modify these restrictions edit the add-user.properties configuration file.
 - The password should be different from the username
 - The password should not be one of the following restricted values {root, admin, administrator}
 - The password should contain at least 8 characters, 1 alphabetic character(s), 1 digit(s), 1 non-alphanumeric symbol(s)
Password :
Re-enter Password :
What groups do you want this user to belong to? (Please enter a comma separated list, or leave blank for none)[ ]:
About to add user 'blazek' for realm 'ManagementRealm'
Is this correct yes/no? yes
Added user 'blazek' to file '/opt/wildfly-10.1.0.Final/standalone/configuration/mgmt-users.properties'
Added user 'blazek' with groups to file '/opt/wildfly-10.1.0.Final/standalone/configuration/mgmt-groups.properties'
Is this new user going to be used for one AS process to connect to another AS process?
e.g. for a slave host controller connecting to the master or for a Remoting connection for server to server EJB calls.
yes/no? yes
To represent the user add the following to the server-identities definition <secret value="xxxxxxxxxx" />
/opt/wildfly-10.1.0.Final/standalone/configuration/standalone.xml
    <management-interfaces>
      <http-interface security-realm="ManagementRealm" http-upgrade-enabled="true">
        <socket-binding http="management-https"/>
      </http-interface>
    </management-interfaces>
wildfly.txt · Poslední úprava: 2023/12/26 19:13 autor: 127.0.0.1